กองคลัง


นางสาวกมลลักษณ์ อเมกอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุรีรัตน์ ยะเครือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัมพร จานทอง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวกันต์กนิษฐ พงศ์ภัทรศิริ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปรภาวี ตันติเพิ่มพูนผล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิภารัตน์ ถิรศาสตร์

คนงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์ลภัส ลำเภา

คนงานทั่วไป

นายสุริยา อินมณี

คนงานทั่วไป

นายสมพร ประสิทธิกุล

คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page