สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวภัคธรณ์ศิริ พาประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายวรวิทย์ จันทร์เพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคล

นายภัทรดร คงวิวัษน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัชนีวรรณ ขำคง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

จ.ส.อ.ทศพร บุญญานิติพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายชัชชัย ฉายอรุณ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางชนากานต์ แก้วพิทักษ์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาววิภา ลำเภา

นักวิชาการศึกษา

นางณิภาภรณ์ คงเขียว

ครู

-ว่าง-

ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา แดงจันทร์

นักการ

นางดารณี ปานปน

ภารโรง

นายภักดิ์พงษ์ พลายมี

พนักงานขับรถดับเพลิง

นางสาวณภัทร ถิรศาสตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชชญา ธนวัฒน์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศินี นาคทั่ง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขวัญหทัย ลาศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแพรวเพชร ธรรมา

คนงานทั่วไป

นายสุนทร โพธิ์ศรี

คนงานทั่วไป

นายธีรวัฒน์ แดงจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายฐิติพงศ์ จุ่นอยู่

พนักงานดับเพลิง

นายมนตรี ขาวเกียรติ

พนักงานดับเพลิง

นายอนุวัฒน์ ช่วงน่วม

พนักงานดับเพลิง

นายอัครชัย ปั้นหยา

พนักงานดับเพลิง

นายสุรินทร์ พ่วงเสม

พนักงานดับเพลิง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page