อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

          อำนาจหน้าที่ของเทศบาล สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ไว้ดังนี้ 

          1. หน้าที่ที่จะต้องทำในเขตเทศบาล - รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน - ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ - รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่เป็นสาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล - ป้องกันและระงับโรคติดต่อ - ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง - ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ - บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
          2. หน้าที่ที่อาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล - ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา - ให้มีโรงฆ่าสัตว์ - ให้มีตลาดหรือท่าเทียบเรือและท่าข้าม - ให้มีสุสานและฌาปนสถาน - บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร - ให้มีการบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น - ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ - ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ - เทศพาณิชย์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page